ادبی کشاورزی
 

کلاس دو تمامی        جمع باشیم                              چو پروانه به گرد شمع باشیم

بلندی ارشد       کل کلاس  است                              به مثل با خدا هرجا پلاس است

امیرباشتنی       حاضرجواب است                             براتی دائما" در حال خواب است

حسین باشتنی     ازسبزوار است                            مواظب باش علی اوسربداراست

ببرذی    ُ براتی          با     براقی                             سه دانشجوی کم روی  دهاتی

امامی     یلیی  با         پیر بیدی                             ندارند  غیر       دامادی   امیدی

امان ازدست با هوش    ای امانی                            الهی   تا     ابد اینجا      بمانی

الهی  بربری  را          شاد گردان                            بنائی  را  زغم        آزاد    گردان

ز باتقوا      و ایل     مهدی  بگوئید                           بلوچ را در     کلاس     دو بجوئید

محمدیان    که بابا پیشوند  است                           گمانم با الهی   خویشوند   است

توانصاری که هستی درب وداغان                            بگو بر من ز های و هوی   باغبان

بهادری که موهایش قشنگ است                           امیدوار در عوض مثل فشنگ است

امیری       با آذری      با بازقندی                            الا انطیقه    چی که        کارمندی

یکی از بچه ها برهان نژاد است                             عجب اسمی به روی خود نهاده است

امینی    با بلندی       با دیانی                             الهی   زنده   باشید      سالیانی

تو که ای افخمی شیرین زبانی                              به کام خود کشی جمله جهائی

غرض ای دوستان و همکلاسان                             گذر خواهد نمود این  دوره آسان

تمامی  قدر  یکدیگر       بدانید                              تمام  کینه ها   از دل       برانید

معلم   می شوید   آخر عزیزان                              چراغ  بختتان    گردد     فروز ان

بروغنی   که باشد شیر بیشه                             دعاگوی    شما باشد    همیشه

  نوشته شده در  سه شنبه ششم دی ۱۳۹۰ساعت 9:47  توسط علی اکبر بروغنی  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM